تیزرضداخلاقی مک دونالد

451
دارالفنون 111 دنبال‌ کننده
تیزرمکدونالدزوجی رانشان میدهدکه دلخوری دارندمردبرای ماهیگیری می رودوکوسه به جای اینکه مردراشکارکندمکدونالدرامی خورد،مرددرمرتبه بعدی همسرش راباخودبرای ماهیگیری می بردوبرای انتقام مکدونالدرابه دست اومیدهدتاکوسه اوراشکارکند،دربطن شوخی بامزه متاسفانه یک مساله غیرانسانی،غیراخلاقی وضدخانواده استکه نشان میدهدجامعه سرمایه داری برای افزایش فروش به هیچ ارزشی پایبندنیست آموزشگاه سینمایی دارالفنون1-66573000
دارالفنون 111 دنبال کننده
pixel