مرکز خدمات فناوری توسعه خودکفایی صنعتی شریف

108
108 بازدید
اشتراک گذاری
کمک به ارتقاء توان داخلی در حوزه ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت کشور
pixel