تیزر تبلیغاتی ضد یخ كاسپین

1,078

ضد یخ كاسپین محصولی از شركت فومن شیمی است. نقد شعار تبلیغاتی این تیزر با مضمون: