ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

CT Angiography

134
آنژیوگرافی مقطع نگاری کامپیوتری یا سی تی آنژیوگرافی (CTA) یک روش تشخیصی جدید است که با استفاده از سی تی اسکن به تشخیص و ارزیابی بیمار‌ی‌های عروق خونی یا شرایط مرتبط با آن‌ها می‌پردازد. تفاوت سی تی آنژیوگرافی با سی تی اسکن معمولی در تزریق مواد حاجب است. در این روش معمولا مواد حاجب توسط یک کاتتر کوچک به ورید بازو تزریق می‌شوند. در سی تی آنژیوگرافی، تصویربرداری بیمار به وسیله دستگاه سی تی اسکن و با در نظر گرفتن زمان ورود ماده حاجب به شریان‌های ارگان مورد نظر، انجام می‌شود. برای مثال زمانی که مواد حاجب به ورید بازو تزریق می‌شود، پس از گذشت 10 ثانیه وارد قلب می‌شوند. این مواد پس از گذشت 20 ثانیه وارد عروق شکم شده و در نهایت پس از 30 ثانیه به عروق پا می‌رسند.
5 ماه پیش
# sums
pixel