عزاداری میهمانان پاکستانی نایین

36

موکب طریق الرضا نایین پذیرای زوار پاکستانی جمعه 19 مهر 98