اصطلاح انگلیسی to be into sth/sb

15
حامد ذبیح در مورد معنی یک اصطلاح پرکاربرد انگلیسی صحبت میکنه.
pixel