سیف رئیس کل بانک مرکزی

321
سیف رئیس کل بانک مرکزی: نرخ ارز از چنان ثباتی برخوردار است که تحت تاثیر هیچ هیجانی قرار نمی گیرد.
pixel