حضور دکتر غزی فرماندار شوش بهمراه حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان در

143

دکتر غزی فرماندار شوش بهمراه حاجی زاده مدیریت کل مدیریت بحران استان خوزستان بمنظور بررسی آخرین وضعیت روستاهای در معرض خطر سیلاب حاشیه دز در بخش شاوور