فیلم پروژه بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با الگوریتم رله D2D در MATLAB

61

پروژه بهره وری بهینه منابع شبکه سلولی با خوشه بندی درونی الگوریتم رله (D2D) در نرم افزار MATLAB در لینک زیر: https://netsimulate.net/optimal-efficiency-cellular-network-resources-with-d2d-relay-in-matlab

pixel