قدردانی حجت الاسلام قمی از طراحان پویش اگر من جای رئیس سازمان تبلیغات بودم

66

قدردانی حجت الاسلام قمی از طراحان پویش اگر من جای رئیس سازمان تبلیغات بودم