توضیح در مورد دستورالعمل جدید بانک مرکزی

89
بانک مرکزی اخیرا دستورالعملی در مورد چک های برگشتی صادر کرده. که توضیحش میدهم
pixel