بررسی پیام رسان بله

849

بررسی پیام رسان «بله»، توسط مهندس رامین کامجو. پیام رسان بله اولین پیام رسان ایرانی است که از قابلیت درگاه پرداخت الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی، به فعالیت می پردازد و بستری مناسب جهت راه اندازی کانال های فروشگاهی تحت پیام رسان است.

pixel