بستن بازوبند پهلواني توسط خانواده شهيد يساولي بر بازوي صادق زاده پهلوان سال 97

3,082
بجا آوردن نماز شكر توسط پهلوان جابر صادق زاده پهلوان سال 97 كشور و بستن بازوبند پهلواني توسط پدر و مادر شهيدان يساولي بر بازوي پهلوان كشور
pixel