موزه پمپ بنزین

39

پمپ بنزين دروازه دولت از جايگاه هاي قديمي پمپ بنزين در تهران است که تبدیل به موزه شده است.