این مرد در حین پرش آزاد با چتر دچار حمله عصبی می شود

1,230
چترباز در حین سقوط آزاد دچار حمله عصبی می شود اما ...
pixel