گفتگو اختصاصی خبرگزاری سروش با رئیس سازمان نظام پرستاری

40
کاهش ۲۰ الی ۸۰ درصدی هزینه های درمانی با اجرای طرح هوم کر در کشور و استخدام ۹ هزار پرستار تا پایان سال جاری، دو خبر ویژه رئیس سازمان نظام پرستاری کشور بود که در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سروش مطرح شد.
pixel