آموزش پردازش تصویر دیجیتال مقدماتی با متلب

322

نیاز به تفسیر تصاویر در واقع عرصه را برای علم پردازش تصویر فراهم نمود. در علوم مختلف از جمله علوم پزشکی، نظامی، صنعتی، غذایی، الکترونیکی و غیره تنها ثبت و ذخیره سازی تصویر مطرح نیست، بلکه بهبود تصویر و استخراج اطلاعات مفید از تصویر، اهمیتی افزون بر خود تصویر دارد. لذا علم پردازش تصویر، تکنیکهای بهسازی و تفسیر اطلاعات تصویر است. برای مشاهده کامل این مجموعه به سایت Mediadars.com مراجعه فرمایید.