قبل و بعد از ترمیم ترک شیشه اتومبیل 09125239881

1,591

قبل و بعد از ترمیم ترک شیشه اتومبیل ترمیم ترک ۴۰ سانتی قبل و بعد از ترمیم داخل مرکز ترمیم شیشه اتومبیل ماهرویان انسداد و جلوگیری از پیشرفت ترک شیشه اتومبیل بهبود ظاهری ترک شیشه تا ۹۰ درصد بعد از انجام ترمیم شیشه اتومبیل شما موفق به دریافت برگه معاینه فنی خواهید شد ترمیم ترک خوردگی شیشه اتومبیل در محل در هنگام ترک خوردن شیشه اتومبیل از وارد کردن شکهای سرمایی و گرمایی جدا خودداری فرمایید جهت جلو گیری از وارد شدن آلودگب بداخل شکستگی شیشه محل شکستگی را با یک چسب پنج سانتی بپوشانید با تشکر ماهرویان