مزایای پیجر فراخوان مشتری

200
این فراخوان ها بعد از مراجعه مهمان به رستوران و سفارش غذا به وی تحویل داده شده و پس از حاضر شدن غذا توسط فرستنده بی سیم (کد 100021) شماره پیجر وارد شده و دستگاه شروع به نورپردازی و پخش صدا همراه با لرزش میگردد تا مهمانتان جهت دریافت غذا مراجعه نمایند. شرکت ژرف آمایش صدرا 09391136923 PAGERJHAS@www.jhas.biz
pixel