بورگوارد BX5، بازگشت بورگوارد بعد از ۴۷ سال

86

بورگوارد یکی از مهم ترین و قدیمی ترین خودروسازان آلمان بود که در سال ۱۹۶۱ بعد از یک رسوایی مالی گسترده به علت ورشکستگی به تعطیلی کشیده شد. در سال ۲۰۰۸ شرکت چینی فوتون با سرمایه گذاری مجدد روی این شرکت، این برند رو احیا کرد. BX5 و BX7 اولین خودروهای این شرکت بعد از شروع به کار مجددش بودن.