دو ویژگی جدید در پورپوینت 2019

70

زوم و مدلهای سه بعدی در پورپوینت 2019 ، امکان آموزش بهتری را فراهم میکند. با تشکر از دکتر فتحی