1. ضرورت آشنایی با مدل های مشارکت برای توسعه کسب و کار

1,343

خلق مدل مشارکت از مهمترین ملزومات موفقیت در مذاکرات سرمایه گذاری است که در این دوره قصد داریم انواع مدل های مشارکت و تعامل را به زبان ساده بیان کنیم تا گامی در جهت ارتقا کیفیت مذاکرات و افزایش موفقیت تعامل صاحبان ایده و سرمایه گذاران برداشته باشیم. جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی www.shtf.ir