مجتبی کبیری-مسافر

2,703
با رفتنت مسافر جاده رو تشنه کردی جاده نفس نداره اگه تو بر نگردی شب دراز قصه خمیازه زمینه فاصله نفس ها فقط یه نقطه چینه فقط یه نقطه چینه
pixel