معرفی هتل های فرودگاه بین المللی حضرت امام (ره)

244

اولین گروه از هتل های بین المللی فرودگاهی کشور در شهر تهران به نام های "ایبیس" و "نووتل"در چند قدمی سالن های ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی حضرت امام (ره) با همکاری گروه هتلداری آکوور فرانسه با بیش از 3800 شعبه در 94 کشور جهان