ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

روش مورا و مولتی مورا (تئوری و اکسل)

1,869
آموزش کامل روش مورا (MOORA) و مولتی مورا (MultiMOORA) به صورت تئوری و سپس پیاده سازی در نرم افزار اکسل. این روش از تکنیک های نوین تصمیم گیری چند معیاره است که در سال 2006 و 2010 ارائه شدند. هدف این دو روش رتبه بندی گزینه ها (آلترناتیوهای) پژوهش است. روش مولتی مورا با استفاده از سه رویکرد گزینه ها را رتبه بندی می کند. آموزش کامل این روش در لینک https://sanaye20.ir/product/multimoora
pixel