هنر شیشه گری

378

علم و هنر شیشه گری را که قدمتی دو هزار ساله دارد در این فیلم کوتاه از مجموعه دانستنی ها ببینید...