اندازه گیری نیتروژن كل كجلدال

2,846
نیتروژن كل كجلدال عبارت از اندازه گیری نیتروژن آلی و نیتـروژن آمونیـاكی در نمونه آب، خاک یا فاضلاب اسـت. رشـد بیولـوژیكی میكروارگانیسم ها به نیتروژن آمونیاكی نیاز دارد كه به وسیله میكروارگانیسم ها با تركیب سلول مبدل می شـود. ادامه مطلب در لینک رو به رو : https://bit.ly/2FdAxMj
آقازاده - قسمت 14
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 14
pixel