آموزش فن بیان در دانشگاه ملی استرالیا.مدرس: نعمت نعمتی

709

آموزش فن بیان در دانشگاه ملی استرالیا.مدرس: نعمت نعمتی.فروردین ماه 1395 موضوع: تقویت نوک زبان. تهیه شده در موسسه باران اندیشه.تلفن : 06132924725 و 06132930142 نشانی: اهواز، نادری، خیابان حافظ، جنب کتابفروشی رشد، مجتمع الماس جنوب، طبقه سوم واحد 13