تشخیص سرطان با نانو ذرات طلا

427

تشخیص سریع انواع سرطان با استفاده از نانو ذرات طلا . دی ان آی گرفته شده از خون به آب حاوری نانو ذرات طلا اضافه می شود اگر رنگ محلول تغییر نکرد نشانه وجود سرطان است