پذیرش غیر حضوری سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری

382
فراهم شدن امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری طرف قرارداد با رایان هم افزا، بدون نیاز به مراجعه حضوری
pixel