شناسنامه فنی ملکی ساختمان احترام به حقوق شهروندان است

50
مصاحبه دکتر طاهره نصر عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با موضوع شناسنامه فنی ملکی ساختمان
pixel