مصاحبه مديرعامل پتروشيمي خارك پس از برگزاري مجمع عمومي

212
مصاحبه بورس نيوز با مديرعامل پتروشيمي خارك جناب آقاي مهندس اميرشقاقي پس از برگزاري مجمع عمومي عادي كه در تاريخ 29 تيرماه سال 99 برگزار گرديد.
pixel