طرح تکریم اربعین

66

طرح تکریم موکب داران عراقی در ایام اربعین حسینی - به سفارش ستاد مرکزی اربعین - اربعین سال 1395