نحوه عملکرد اسپرینکلر Sprinkler

990
طرز کار اسپرینکلر اسپرینکلر ها سیستم های اطفا مکانیکی هستند که در صورت افزایش دما تا ۶۸ درجه ( دمای عللکرد اسپرینکلر های متفاوت است ) به صورت خودکار عملیات اطفا را شروع کرده . و حریق را اطفا میکنند .این اتفاق تقریبا پنج دقیقه بعد از شروع حریق می افتد . معمولا اسپرینکلر ها به سیستم های اعلام حریق مرتبط نیستند و به صورت مستقل عمل می کنند . خطا در عملکرد اسپرینکلر ها یا آب افشان های سقفی بسیار کم است
pixel