کارگاه تمرینی دوبله عملی به همراه مدیر دوبلاژ در آرنا

242

مدرس: حبیب ابراهیمی - برگزار شده در موسسه فرهنگی هنری آرنا - تصویربرداری و تدوین: سید محمدصالح هاشمی