اعتراف مجری شبکه ضد ایرانی الجزیره: هیچ حاکم عربی مثل امام خامنه ای عزتمند نیست

786
معرفت
معرفت 1 دنبال کننده