خلق آینده، با ارتقاء آموزش فنی و حرفه‌ای

113

خلق آینده، با ارتقاء آموزش فنی و حرفه‌ای: با همکاری دولت آلمان در سطح بین‌المللی آلمان در سال ۲۰۱۷: رفاه پایدار، نرخ بیکاری پایین، اقتصاد کارآمد. این موفقیت مرهون عوامل بسیاری است. یکی از مهمترین آنها: نظام آموزش حرفهای آلمان است. آموزش دوگانه، نمونهای موفق به شمار میرود - و از آلمان، همتا و مشاوری محبوب در سطح جهانی ساخته است. هر جا که آموزش حرفهای بهتر، امکان اشتغال، درآمد مطلوب، امنیت و رفاه اجتماعی را افزایش دهد، میتواند به عنوان اهرم ثبات اقتصادی عمل کند.

pixel