آمریکا ناو آبی خاکی ارلینگتون را به خاورمیانه فرستاد

1,461

آمریکا ناو آبی خاکی ارلینگتون را به خاورمیانه فرستاده است ، جالب است که بدانید اعزام این ناو و گروه آن یک ماه قبل برنامه ریزی شده بوده است؟! این ناو که در عملیات پیادهسازی نیرو و آبی خاکی مورد استفاده قرار می گیرد فقط به راکت انداز 30 میلیمتری مجهز است ، حداکثر 14 تانک یا نفربر 4 هلیکوپتر حمل می کند امکان نشستن هلیکوپتر سنگین در آن محدود است . در عملیات علیه یمن شرکت می کند.USS Arlington (LPD 24) RAM Missile shoot

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده