توسعه بازی به عنوان یک کسب و کار در مقابل یک سرگرمی

744

در این ارائه حسین مزروعی از «آواگیمز» به روند تغییر دیدگاه توسعه دهندگان از بازی سازی به عنوان نه یک تفریح، بلکه به عنوان کسب و کار می پردازد.

کافه بازار
کافه بازار 2.4 هزار دنبال کننده