استاد جوان و جهانی «آب» در باهمستان

648

کاوه مدنی استاد دانشگاه از انگلیس و دانشمند جوان علوم زمین در مورد کمبود آب در جهان و ایران می گوید