کود سبز و خواص فوق العاده آن در باروری و حاصلخیزی خاک

103
کود سبز که حاصل عملیات خاکورزی و شخم خاک بر بستر سبز خاک است به لحاظ باروری خاک و اصلاح بافت و دانه بندی آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .
pixel