جلسه ستاد اقتصادی دولت.هفتم فروردین۹۹. -3

153

در صورت موافقت، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین نیاز بخش بهداشت و درمان و کمک به صندوق بیمه بیکاری برداشت می شود

pixel