53میلیارد بشکه نفت درجا را در منطقه جنوب غرب ایران کشف کردیم

242

تا اول دولت یازدهم 10 فاز پارس جنوبی افتتاح شده بود، 17 فاز هم ما افتتاح کردیم؛ یعنی 27 فاز را تمام کردیم، جز فاز 11 که مانده است/53میلیارد بشکه نفت درجا را در منطقه جنوب غرب ایران کشف کردیم

pixel