آلوده ترین وسایل شخصی خود را بشناسید

61
مطلوب است در این شرایط و وضعیت کرونایی آلوده‌ترین ‌وسایل شخصی خود را بشناسید و تمام توان خود را برای عدم آلودگی آنها به کار گیرید.
pixel