ابر كاردستی

1,794

رسما اینا مریخی اند؟اگر هستن زودتر بگیرد چو مجنون هنوز تو شك هستم.

mhhajiakbari
mhhajiakbari 62 دنبال کننده