گفتگو با امیر شوکتی مدیرعامل تحلیل ارتباط در برنامه «ما جوونیم» شبکه ۳ سیما

237

برنامه «ما جوونیم» شبکه ۳ سیما - 28 فروردین 1398