آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه دوم (رویکردهای نظری به مسائل اجتماعی)

427
در این جلسه که جلسه دوم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، تعریف نظریه جامعه‌شناسی و ویژگی‌های آن، چهار پرسش اساسی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی نظریه، دسته‌بندی نظریات، رویکردهای نظری در بررسی مسائل اجتماعی و پنج پرسش کلیدی آنها تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel