مسافرت جهادی پزشکی تابستان 95

308

در تابستان95، گروه 34نفره پزشکی به حدود 1000نفر از هموطنانمان در بخش دهک عربخانه خدمت رسانی کردند. ⁣برآورد مالی خدمات صورت گرفته در منطقه، بالغ بر597میلیون ریال می باشد.