گزارش رییس سازمان بهزیستی کشور از اقدامات حمایتی این سازمان

119

گزارش رییس سازمان بهزیستی کشور از اقدامات حمایتی این سازمان درخصوص سیل اخیر در سفر به استان خوزستان