دوره آموزش نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

500
در این دوره به صورت کامل حوزه نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS نسبت به دیگر نرم افزارهای سازمانی ERP در صنایع بررسی می شود و مفاهیم و ماژول ها پایه یک نرم افزار استاندارد نگهداری و تعمیرات صحبت می شود و در زمینه انتخاب، خرید و پیاده سازی نرم افزار در سازمان راهنمایی و چک لیست منتخب ارائه شده است این فیلم بخش اول دوره می باشد بخش های بعدی را می توانید از سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر www.irantpm.ir تهیه فرمایید.
pixel